dimarts, 4 de maig de 2010

Ensenyament-aprenentatge per competències

G. Echeitia i V. Rodríguez són els autors d'un capítol de l'obra  "Manual de Asesoramiento Psicopedagógico", llibre de lectura obligada per als psicopedagogs, i voldria deixar constància aquí d'una idea molt clara que aquests autors, citant Ainscow, 2001, ens diuen:  la inclusió i l'exclusió educativa es configuren en bona mesura com a processos dialèctics, de tal manera que quan la inclusió avança, es redueix o s'eliminen els processos d'exclusió, que en forma de barreres per a l'aprenentatge i la participació interactuen negativament amb les condicions personals i socials de determinats alumnes. 

Però quines són les eines més potents que tenim a l'abast per a aconseguir una fita tan lloable i necessària com incompresa i desestimada? Es tracta d'introduir canvis en la pràctica per a arribar a un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat que només és possible si s'impulsa per mitjà dels processos de desenvolupament del currículum i organitzant l'ajut pedagògic de qui el necessita.
 
Aquestes barreres per a l'aprenentatge i la participació, fruit de la interacció de l'alumne amb el context escolar, han de ser substituïdes per pràctiques facilitadores de l'aprenentatge com l'ús de les noves tecnologies, l'organització multinivell del currículum, el treball cooperatiu, la presència de dos professors a l'aula, etc. Els psicopedagogs tenim molta feina a fer per a enderrocar aquestes barreres constituïdes per la cultura escolar, la planificació curricular, les pràctiques del professorat i el funcionament i l'organització escolars. Vegeu la imatge següent:Ara bé, sabem que és molt fàcil dir el que cal canviar i que en canvi, és ben difícil canviar el que es fa. Perquè podem actuar d'acord amb les nostres idees i valors,  però el més habitual és validar amb els nostres pensaments les nostres accions. És per això que cal dissenyar deliberada o intencionalment escenaris i situacions educatives que afavoreixin aquests valors, en aquest cas per contribuir al procés d'avançar cap una educació més inclusiva.


Tots els arguments anteriors ens porten a validar el procés que s'ha començat al nostre país entorn a la introducció de les competències en el currículum de l'escolaritat obligatòria. Els orientadors, psicopedagogs i assessors hem de contribuir amb el professorat un procés de reflexió, tant individual com col·lectiu, per a revisar i millorar el currículum del centre i les programacions, especialment pel que fa a la metodologia i a l'aplicació de criteris d'avaluació. Una altra eina de gran valor en aquest procés serà treballar de manera col·laborativa, creant i consolidant equips de treball i escoltant tant als alumnes com  les seves famílies.