dissabte, 23 de març de 2013

Treballem per competències?

Sabem que el concepte «competència» neix com a resposta a les limitacions de l’ensenyament tradicional. El problema, no és que s’utilitzin mètodes tradicionals, que n’hi ha d’interessants, per exemple, la teoria de l'aprenentatge significatiu d'Ausubel que dóna sentit a la classe magistral, sinó que s’utilitzin en exclusiva i a partir del llibre de text, també gairebé en exclusiva i amb finalitats reproductives. 

Treballar per competències implica fer-ho a partir de coneixements interrelacionats amb habilitats i actituds, no només conceptes, i tenir en compte que la finalitat de l’educació és el ple desenvolupament de la persona, i que per això també s’han de contemplar els àmbits social, interpersonal, personal i professional.

Les competències bàsiques de l'escolaritat obligatòria no s'han d'entendre com un compliment de mínims, són complexes i impliquen un ple desenvolupament d'habilitats i estratègies que porten a l'autonomia i a poder desenvolupar un projecte de vida. Però en el context escolar sovint s'acostuma a entendre com una relació de continguts mínims, simplificats, reduïts, per a oferir als «alumnes que no poden ser del tot competents», però en el context de l'escola inclusiva, hem de tenir clar que tothom pot arribar a ser competent, a tenir el seu propi projecte de vida.

Així doncs, canviar la manera d'ensenyar, no implica exigir menys, doncs la societat en la que vivim exigeix, i molt. Saber comunicar-se amb correcció tenint en compte el context és una competència bàsica. Un alumne amb dificultats d’aprenentatge, amb l’ajut que li escau, la podrà aconseguir. Un altre alumne amb altes capacitats també, i potser també  li caldrà ajut. Això s’aconsegueix amb equitat, eliminació de barreres, igualtat d’oportunitats... Cada persona té, o hauria de poder tenir, el seu propi projecte de vida. I tot plegat és més fàcil aprendre-ho dels altres i treballant amb els altres.

L'administració educativa ha publicat finalment les orientacions per al desplegament del currículum de les matèries instrumentals, les quals podeu consultar en els enllaços següents: